skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of paddy farmers towards sustainable agricultural technologies: case of Haraz catchments area in Mazandaran province of Iran.(Report)

Bagheri, A. ; Fami, Shabanali H. ; Rezvanfar, A. ; Asadi, A. ; Yazdani, S.

American Journal of Applied Sciences, Oct, 2008, Vol.5(10), p.1384(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1546-9239

Toàn văn sẵn có

2
Perceptions of Paddy Farmers towards Sustainable Agricultural Technologies: Case of Haraz Catchments Area in Mazandaran province of Iran
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of Paddy Farmers towards Sustainable Agricultural Technologies: Case of Haraz Catchments Area in Mazandaran province of Iran

Bagheri, A. ; Fami, H. Shabanali ; Rezvanfar, A. ; Asadi, A. ; Yazdani, S.

American Journal of Applied Sciences, 10/1/2008, Vol.5(10), pp.1384-1391 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 15469239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3844/ajassp.2008.1384.1391

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...