skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomical tuning of long pollen records reveals the dynamic history of montane biomes and lake levels in the tropical high Andes during the Quaternary

Torres, Vladimir ; Hooghiemstra, Henry ; Lourens, Lucas ; Tzedakis, P. Chronis

Quaternary Science Reviews, 01 March 2013, Vol.63, pp.59-72 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-3791 ; E-ISSN: 1873-457X ; DOI: 10.1016/j.quascirev.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

2
Astronomical tuning of long pollen records reveals the dynamic history of montane biomes and lake levels in the tropical high Andes during the Quaternary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astronomical tuning of long pollen records reveals the dynamic history of montane biomes and lake levels in the tropical high Andes during the Quaternary

Torres, Vladimir ; Hooghiemstra, Henry ; Lourens, Lucas ; Tzedakis, P. Chronis

Quaternary Science Reviews, 3/2013, Vol.63, C, pp.59-72 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02773791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...