skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018.(Report)

Meester, Reinier G. S. ; Doubeni, Chyke A. ; Zauber, Ann G. ; Goede, S. Luuk ; Levin, Theodore R. ; Corley, Douglas A. ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp - Vogelaar, Iris

Cancer, July 1, 2015, Vol.121(13), p.2281(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018.(Report)

Meester, Reinier G. S. ; Doubeni, Chyke A. ; Zauber, Ann G. ; Goede, S. Luuk ; Levin, Theodore R. ; Corley, Douglas A. ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp-Vogelaar, Iris

Cancer, July 1, 2015, Vol.121(13), p.2281(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0008-543X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018

Meester, Reinier G. S. ; Doubeni, Chyke A. ; Zauber, Ann G. ; Goede, S. Luuk ; Levin, Theodore R. ; Corley, Douglas A. ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp‐Vogelaar, Iris

Cancer, 01 July 2015, Vol.121(13), pp.2281-2285 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0008-543X ; E-ISSN: 1097-0142 ; DOI: 10.1002/cncr.29336

Toàn văn sẵn có

4
Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018: Benefits of 80% CRC Screening by 2018
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018: Benefits of 80% CRC Screening by 2018

Meester, Reinier G. S. ; Doubeni, Chyke A. ; Zauber, Ann G. ; Goede, S. Luuk ; Levin, Theodore R. ; Corley, Douglas A. ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp-Vogelaar, Iris

Cancer, 07/01/2015, Vol.121(13), pp.2281-2285 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/cncr.29336

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018

Meester, Reinier G S ; Doubeni, Chyke A ; Zauber, Ann G ; Goede, S Luuk ; Levin, Theodore R ; Corley, Douglas A ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp-Vogelaar, Iris

Cancer, 01 July 2015, Vol.121(13), pp.2281-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-0142 ; PMID: 25763558 Version:1 ; DOI: 10.1002/cncr.29336

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health impact of achieving 80% colorectal cancer screening rates in the United States by 2018

Meester, Reinier ; Doubeni, Chyke A. ; Zauber, Ann ; Goede, Luuk ; Levin, Theodore R. ; Corley, Douglas ; Jemal, Ahmedin ; Lansdorp-Vogelaar, Iris; Department of Public Health

Cancer, 2015, Vol.121(13), pp.2281-2285 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0008543X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...