skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The k-junction motif in RNA structure

Wang, Jia ; Daldrop, Peter ; Huang, Lin ; Lilley, David M J

Nucleic acids research, April 2014, Vol.42(8), pp.5322-31 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1362-4962 ; PMID: 24531930 Version:1 ; DOI: 10.1093/nar/gku144

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The k-junction motif in RNA structure

Wang, Jia ; Daldrop, Peter ; Huang, Lin ; Lilley, David M. J

Nucleic Acids Research, 2014, Vol.42(8), p.5322-5331 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.1093/nar/gku144 ; PMCID: 4005666 ; PMID: 24531930

Truy cập trực tuyến

3
The k-junction motif in RNA structure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The k-junction motif in RNA structure

Wang, Jia ; Daldrop, Peter ; Huang, Lin ; Lilley, David M. J.

Nucleic Acids Research, 4/2014, 04/01/2014, Vol.42(8), pp.5322-5331 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0305-1048 ; E-ISSN: 1362-4962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/nar/gku144

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...