skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intestinal anastomosis with n-butyl cyanoacrylate tissue adhesive

Matsumoto, T ; Hardaway, R M ; Pani, K C ; Leonard, F ; Heisterkamp, C A ; Margetis, P M

Surgery, April 1967, Vol.61(4), pp.567-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0039-6060 ; PMID: 6020961 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intestinal anastomosis with n-butyl cyanoacrylate tissue adhesive

Matsumoto, Teruo ; Hardaway, Robert M ; Pani, K.C ; Leonard, Fred ; Heisterkamp, Charles A ; Margetis, Peter M

Surgery, 1967, Vol.61(4), pp.567-572 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0039-6060 ; E-ISSN: 1532-7361

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...