skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of SmokeFree Baby: a smoking cessation smartphone app for pregnant smokers

Tombor, Ildiko ; Shahab, Lion ; Brown, Jamie ; Crane, David ; Michie, Susan ; West, Robert

Translational Behavioral Medicine, 2016, Vol.6(4), pp.533-545 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1869-6716 ; E-ISSN: 1613-9860 ; DOI: 10.1007/s13142-016-0438-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of SmokeFree Baby: a smoking cessation smartphone app for pregnant smokers

Tombor, Ildiko ; Shahab, Lion ; Brown, Jamie ; Crane, David ; Michie, Susan ; West, Robert

Translational Behavioral Medicine, 2016, Vol. 6(4), pp.533-545 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1869-6716 ; E-ISSN: 1613-9860 ; DOI: 10.1007/s13142-016-0438-0

Toàn văn sẵn có

3
Development of SmokeFree Baby: a smoking cessation smartphone app for pregnant smokers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of SmokeFree Baby: a smoking cessation smartphone app for pregnant smokers

Tombor, Ildiko ; Shahab, Lion ; Brown, Jamie ; Crane, David ; Michie, Susan ; West, Robert

Translational Behavioral Medicine, 12/2016, Vol.6(4), pp.533-545 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1869-6716 ; E-ISSN: 1613-9860 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s13142-016-0438-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of SmokeFree Baby: a smoking cessation smartphone app for pregnant smokers

Tombor, Ildiko ; Shahab, Lion ; Brown, Jamie ; Crane, David ; Michie, Susan ; West, Robert

Translational behavioral medicine, December 2016, Vol.6(4), pp.533-545 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1613-9860 ; PMID: 27699682 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...