skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Formal Language For Specifying Visual Interface Signifiers

Abbate, Andrew J ; Bass, Ellen J

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, September 2016, Vol.60(1), pp.1098-1102 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1541-9312 ; E-ISSN: 2169-5067 ; DOI: 10.1177/1541931213601253

Toàn văn không sẵn có

2
A Formal Language For Specifying Visual Interface Signifiers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Formal Language For Specifying Visual Interface Signifiers

Abbate, A. J. ; Bass, E. J.

Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 09/01/2016, Vol.60(1), pp.1098-1102 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1541-9312 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1541931213601253

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...