skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cometary Mechanism for the formation of Tektites

Lyttleton, R. A.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 09 April 1963, Vol.272(1351), pp.467-480

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00804630

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cometary Mechanism for the formation of Tektites

Lyttleton, R. A.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 09 April 1963, Vol.272(1351), pp.467-480

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00804630

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cometary Mechanism for the formation of Tektites

Lyttleton, R. A.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 09 April 1963, Vol.272(1351), pp.467-480

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00804630

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cometary Mechanism for the formation of Tektites

Lyttleton, R. A.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 09 April 1963, Vol.272(1351), pp.467-480

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00804630

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Cometary Mechanism for the formation of Tektites

Lyttleton, R. A.

Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences (1934-1990), 1963, Vol.272(1351), pp.467-480

Royal Society Publishing

ISSN: 0080-4630 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1098/rspa.1963.0065

Toàn văn sẵn có

6
A cometary mechanism for the formation of tektites
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cometary mechanism for the formation of tektites

Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences, 04/09/1963, Vol.272(1351), pp.467-480

CrossRef

ISSN: 2053-9169 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1963.0065

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...