skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Cultural Meanings of Self-Rated Health: Arab Immigrants in the United States

Abdulrahim, Sawsan ; Ajrouch, Kristine

Qualitative Health Research, September 2010, Vol.20(9), pp.1229-1240 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1049-7323 ; E-ISSN: 1552-7557 ; DOI: 10.1177/1049732310371104

Toàn văn không sẵn có

2
Social and Cultural Meanings of Self-Rated Health: Arab Immigrants in the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and Cultural Meanings of Self-Rated Health: Arab Immigrants in the United States

Abdulrahim, S. ; Ajrouch, K.

Qualitative Health Research, 09/01/2010, Vol.20(9), pp.1229-1240 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1049-7323 ; E-ISSN: 1552-7557 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1049732310371104

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social and cultural meanings of self-rated health: Arab immigrants in the United States

Abdulrahim, Sawsan ; Ajrouch, Kristine

Qualitative health research, September 2010, Vol.20(9), pp.1229-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1049-7323 ; PMID: 20463360 Version:1 ; DOI: 10.1177/1049732310371104

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...