skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Geochemistry of Mine Tailings from Processing of Siderite–Cu Ores and Mobility of Selected Metals and Metalloids Evaluated by a Pot Leaching Experiment at the Slovinky Impoundment, Eastern Slovakia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of Mine Tailings from Processing of Siderite–Cu Ores and Mobility of Selected Metals and Metalloids Evaluated by a Pot Leaching Experiment at the Slovinky Impoundment, Eastern Slovakia

Hiller, Edgar ; Tóth, Roman ; Kučerová, Gabriela ; Jurkovič, Ľubomír ; Šottník, Peter ; Lalinská-Voleková, Bronislava ; Vozár, Jaroslav

Mine Water and the Environment, 12/2016, Vol.35(4), pp.447-461 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10230-016-0388-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...