skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42.(Report)

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, Nov, 2009, Vol.108(5), p.385(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, 11/2009, Vol.108(5), pp.385-390 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2009.05.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of bioscience and bioengineering, November 2009, Vol.108(5), pp.385-90 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 19804861 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2009.05.008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key role for transketolase activity in erythritol production by Trichosporonoides megachiliensis SN-G42

Sawada, Katsuhiko ; Taki, Arihiro ; Yamakawa, Takashi ; Seki, Minoru

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2009, Vol.108(5), pp.385-390 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2009.05.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...