skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of the Rickettsia prowazekii pld or tlyC Gene in Salmonella enterica Serovar Typhimurium Mediates Phagosomal Escape

Whitworth , Ted ; Popov , Vsevolod L. ; Yu , Xue-Jie ; Walker , David H. ; Bouyer , Donald H.

Infection and immunity, 2005, Vol.73(10), pp.6668-6673 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0019-9567

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of the Rickettsia prowazekii pld or tlyC Gene in Salmonella enterica Serovar Typhimurium Mediates Phagosomal Escape

Whitworth, Ted ; Popov, Vsevolod L. ; Yu, Xue-Jie ; Walker, David H. ; Bouyer, Donald H

Infection and Immunity, 2005, Vol. 73(10), p.6668 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 16177343

Toàn văn sẵn có

3
Expression of the Rickettsia prowazekii pld or tlyC Gene in Salmonella enterica Serovar Typhimurium Mediates Phagosomal Escape
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of the Rickettsia prowazekii pld or tlyC Gene in Salmonella enterica Serovar Typhimurium Mediates Phagosomal Escape

Whitworth, T. ; Popov, V. L. ; Yu, X.-J. ; Walker, D. H. ; Bouyer, D. H.

Infection and Immunity, 10/01/2005, Vol.73(10), pp.6668-6673 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0019-9567 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/IAI.73.10.6668-6673.2005

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expression of the Rickettsia prowazekii pld or tlyC gene in Salmonella enterica serovar Typhimurium mediates phagosomal escape

Whitworth, Ted ; Popov, Vsevolod L ; Yu, Xue-Jie ; Walker, David H ; Bouyer, Donald H

Infection and immunity, October 2005, Vol.73(10), pp.6668-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 16177343 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...