skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabled foster children and contacts with their birth families

Baker, Claire

Adoption & Fostering, Summer, 2006, Vol.30(2), p.18(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabled foster children and contacts with their birth families

Baker, Claire

Adoption & Fostering, Summer, 2006, Vol.30(2), p.18(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabled foster children and contacts with their birth families

Baker, Claire

Adoption & Fostering Journal, 2006, Vol.30(2), pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

4
Disabled Foster Children and Contacts with Their Birth Families
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabled Foster Children and Contacts with Their Birth Families

Baker, Claire

Adoption & Fostering, 07/2006, Vol.30(2), pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/030857590603000204

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabled Foster Children and Contacts with Their Birth Families

Baker, Claire

Adoption & Fostering, July 2006, Vol.30(2), pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/030857590603000204

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...