skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education of a model student

Novikoff, Timothy P ; Kleinberg, Jon M ; Strogatz, Steven H

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 February 2012, Vol.109(6), pp.1868-73 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22308334 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1109863109

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education of a model student

Novikoff, Timothy P. ; Kleinberg, Jon M. ; Strogatz, Steven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 7 February 2012, Vol.109(6), pp.1868-1873 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education of a model student

Novikoff, Timothy P. ; Kleinberg, Jon M. ; Strogatz, Steven H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 7 February 2012, Vol.109(6), pp.1868-1873 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Education of a model student
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education of a model student

Novikoff, T. P. ; Kleinberg, J. M. ; Strogatz, S. H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/07/2012, Vol.109(6), pp.1868-1873 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1109863109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...