skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Think to move: a neuromagnetic brain-computer interface (BCI) system for chronic stroke

Buch, Ethan ; Weber, Cornelia ; Cohen, Leonardo G ; Braun, Christoph ; Dimyan, Michael A ; Ard, Tyler ; Mellinger, Jurgen ; Caria, Andrea ; Soekadar, Surjo ; Fourkas, Alissa ; Birbaumer, Niels

Stroke, March 2008, Vol.39(3), pp.910-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1524-4628 ; PMID: 18258825 Version:1 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.505313

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Think to Move: a Neuromagnetic Brain-Computer Interface (BCI) System for Chronic Stroke

Buch, G., Ethan ; Weber, A., Cornelia ; Cohen, A., Leonardo ; Braun, A., Christoph ; Dimyan, A., Michael ; Ard, A., Tyler ; Mellinger, A., Jurgen ; Caria, A., Andrea ; Soekadar, A., Surjo ; Fourkas, A., Alissa ; Birbaumer, A., Niels

Stroke, 2008, Vol.39(3), pp.910-917 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0039-2499 ; DOI: 10.1161/STROKEAHA.107.505313

Toàn văn sẵn có

3
Think to Move: a Neuromagnetic Brain-Computer Interface (BCI) System for Chronic Stroke
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Think to Move: a Neuromagnetic Brain-Computer Interface (BCI) System for Chronic Stroke

Buch, Ethan ; Weber, Cornelia ; Cohen, Leonardo G. ; Braun, Christoph ; Dimyan, Michael A. ; Ard, Tyler ; Mellinger, Jurgen ; Caria, Andrea ; Soekadar, Surjo ; Fourkas, Alissa ; Birbaumer, Niels

Stroke, 03/2008, Vol.39(3), pp.910-917 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0039-2499 ; E-ISSN: 1524-4628 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/STROKEAHA.107.505313

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...