skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Intolerance, Right and Left

Crawford, Jarret T. ; Pilanski, Jane M.

Political Psychology, December 2014, Vol.35(6), pp.841-851 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2012.00926.x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Intolerance, Right and Left.(Report)

Crawford, Jarret T. ; Pilanski, Jane M.

Political Psychology, 2014, Vol.35(6), p.841(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-895X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Intolerance, Right and Left

Crawford, Jarret T ; Pilanski, Jane M

Political Psychology, Dec 2014, Vol.35(6), pp.841-851 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0162895X ; E-ISSN: 14679221 ; DOI: 10.1111/j.1467-9221.2012.00926.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining Americans' Attitudes toward Drone Strikes on the Eve of the 2012 Presidential Election.(Report)

Crawford, Jarret T. ; Wiley, Shaun ; Ventresco, Nina

Analyses of Social Issues and Public Policy, Dec, 2014, Vol.14(1), p.46(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1529-7489 ; DOI: 10.1111/asap.12030

Toàn văn không sẵn có

5
Political Intolerance, Right and Left: Political Intolerance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Intolerance, Right and Left: Political Intolerance

Crawford, Jarret T. ; Pilanski, Jane M.

Political Psychology, 12/2014, Vol.35(6), pp.841-851 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9221.2012.00926.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...