skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A periciliary brush promotes the lung health by separating the mucus layer from airway epithelia.(RESEARCH ARTICLE)(Report)(Author abstract)

Button, Brian ; Cai, Li - Heng ; Ehre, Camille ; Kesimer, Mehmet ; Hill, David B. ; Sheehan, John K. ; Boucher, Richard C. ; Rubinstein, Michael

Science, August 24, 2012, Vol.337(6097), p.937(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A periciliary brush promotes the lung health by separating the mucus layer from airway epithelia.(RESEARCH ARTICLE)(Report)(Author abstract)

Button, Brian ; Cai, Li - Heng ; Ehre, Camille ; Kesimer, Mehmet ; Hill, David B. ; Sheehan, John K. ; Boucher, Richard C. ; Rubinstein, Michael

Science, August 24, 2012, Vol.337(6097), p.937(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Periciliary Brush Promotes the Lung Health by Separating the Mucus Layer from Airway Epithelia

Button, Brian ; Cai, Li-Heng ; Ehre, Camille ; Kesimer, Mehmet ; Hill, David B. ; Sheehan, John K. ; Boucher, Richard C. ; Rubinstein, Michael

Science, 24 August 2012, Vol.337(6097), pp.937-941 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A periciliary brush promotes the lung health by separating the mucus layer from airway epithelia

Button, Brian ; Cai, Li-Heng ; Ehre, Camille ; Kesimer, Mehmet ; Hill, David B ; Sheehan, John K ; Boucher, Richard C ; Rubinstein, Michael

Science (New York, N.Y.), 24 August 2012, Vol.337(6097), pp.937-41 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22923574 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1223012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...