skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology, molecular virology and diagnostics of Schmallenberg virus, an emerging orthobunyavirus in Europe

Doceul, Virginie ; Lara, Estelle ; Sailleau, Corinne ; Belbis, Guillaume ; Richardson, Jennifer ; Bréard, Emmanuel ; Viarouge, Cyril ; Dominguez, Morgane ; Hendrikx, Pascal ; Calavas, Didier ; Desprat, Alexandra ; Languille, Jérôme ; Comtet, Loïc ; Pourquier, Philippe ; Eléouët, Jean-François ; Delmas, Bernard ; Marianneau, Philippe ; Vitour, Damien ; Zientara, Stéphan

Veterinary Research, 2013, Vol.44(1), p.31-31 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0928-4249 ; E-ISSN: 1297-9716 ; DOI: 10.1186/1297-9716-44-31 ; PMCID: 3663787 ; PMID: 23675914

Toàn văn sẵn có

2
Epidemiology, molecular virology and diagnostics of Schmallenberg virus, an emerging orthobunyavirus in Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology, molecular virology and diagnostics of Schmallenberg virus, an emerging orthobunyavirus in Europe

Doceul, Virginie ; Lara, Estelle ; Sailleau, Corinne ; Belbis, Guillaume ; Richardson, Jennifer ; Bréard, Emmanuel ; Viarouge, Cyril ; Dominguez, Morgane ; Hendrikx, Pascal ; Calavas, Didier ; Desprat, Alexandra ; Languille, Jérôme ; Comtet, Loïc ; Pourquier, Philippe ; Eléouët, Jean-François ; Delmas, Bernard ; Marianneau, Philippe ; Vitour, Damien ; Zientara, Stéphan

Veterinary Research, 2013, Vol.44(1), p.31 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1297-9716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9716-44-31

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology, molecular virology and diagnostics of Schmallenberg virus, an emerging orthobunyavirus in Europe

Doceul, Virginie ; Lara, Estelle ; Sailleau, Corinne ; Belbis, Guillaume ; Richardson, Jennifer ; Bréard, Emmanuel ; Viarouge, Cyril ; Dominguez, Morgane ; Hendrikx, Pascal ; Calavas, Didier ; Desprat, Alexandra ; Languille, Jérôme ; Comtet, Loïc ; Pourquier, Philippe ; Eléouët, Jean-François ; Delmas, Bernard ; Marianneau, Philippe ; Vitour, Damien ; Zientara, Stéphan

Veterinary research, 15 May 2013, Vol.44, pp.31 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1297-9716 ; PMID: 23675914 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9716-44-31

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiology, molecular virology and diagnostics of Schmallenberg virus, an emerging orthobunyavirus in Europe

Doceul, Virginie ; Lara, Estelle ; Sailleau, Corinne ; Belbis, Guillaume ; Richardson, Jennifer ; Brnard, Emmanuel ; Viarouge, Cyril ; Dominguez, Morgane ; Hendrikx, Pascal ; Calavas, Didier ; Desprat, Alexandra ; Languille, Jnrome ; Comtet, Loic ; Pourquier, Philippe ; Elnoua'T, Jean-Francois ; Delmas, Bernard ; Marianneau, Philippe ; Vitour, Damien ; Zientara, Stnphan

Veterinary Research, May 15, 2013, Vol.44(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0928-4249 ; DOI: 10.1186/1297-9716-44-31

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...