skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious diversity and reasonable accommodation in the workplace in six European countries: An introduction

Bader, Veit ; Alidadi, Katayoun ; Vermeulen, Floris; Alidadi, Katayoun (Editor) ; Bader, Veit (Editor) ; Vermeulen, Floris (Editor)

International Journal of Discrimination and the Law, June 2013, Vol.13(2-3), pp.54-82 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1358-2291 ; E-ISSN: 2047-9468 ; DOI: 10.1177/1358229113493691

Toàn văn không sẵn có

2
Religious diversity and reasonable accommodation in the workplace in six European countries: An introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious diversity and reasonable accommodation in the workplace in six European countries: An introduction

Bader, Veit ; Alidadi, Katayoun ; Vermeulen, Floris

International Journal of Discrimination and the Law, 06/2013, Vol.13(2-3), pp.54-82 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1358-2291 ; E-ISSN: 2047-9468 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1358229113493691

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...