skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of potential pathogenicity of Willaertia magna by investigating the transfer of bacteria pathogenicity genes into its genome

Hasni, Issam ; Chelkha, Nisrine ; Baptiste, Emeline ; Mameri, Mouh Rayane ; Lachuer, Joël ; Plasson, Fabrice ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard; Combe, Isabelle (Editor)

Scientific Reports, December 2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2045-2322 ; E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54580-6

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of potential pathogenicity of Willaertia magna by investigating the transfer of bacteria pathogenicity genes into its genome

Hasni, Issam ; Chelkha, Nisrine ; Baptiste, Emeline ; Lachuer, Joel ; Plasson, Fabrice ; Colson, Philippe

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Dec 2019, Vol.9, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54580-6

Truy cập trực tuyến

3
Investigation of potential pathogenicity of Willaertia magna by investigating the transfer of bacteria pathogenicity genes into its genome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of potential pathogenicity of Willaertia magna by investigating the transfer of bacteria pathogenicity genes into its genome

Hasni, Issam ; Chelkha, Nisrine ; Baptiste, Emeline ; Mameri, Mouh Rayane ; Lachuer, Joel ; Plasson, Fabrice ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard

Scientific Reports, 12/2019, Vol.9(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-54580-6

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of potential pathogenicity of Willaertia magna by investigating the transfer of bacteria pathogenicity genes into its genome

Hasni, Issam ; Chelkha, Nisrine ; Baptiste, Emeline ; Mameri, Mouh Rayane ; Lachuer, Joel ; Plasson, Fabrice ; Colson, Philippe ; La Scola, Bernard

Scientific reports, 04 December 2019, Vol.9(1), pp.18318 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 31797948 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54580-6

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of potential pathogenicity of Willaertia magna by investigating the transfer of bacteria pathogenicity genes into its genome

Issam Hasni ; Nisrine Chelkha ; Emeline Baptiste ; Mouh Rayane Mameri ; Joel Lachuer ; Fabrice Plasson ; Philippe Colson ; Bernard La Scola

Scientific reports, 01 December 2019, Vol.9(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-019-54580-6

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...