skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversazione con Guri Vesaas

Culeddu, Sara

DataCite

DOI: 10.13128/LEA-1824-484x-20023 ; Related DOI: 10.13128/LEA-1824-484x-20023

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversazione con Guri Vesaas

Culeddu, Sara

LEA - Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente, 2016, Vol.5, p.65(10)

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.13128/LEA-1824-484x-20023

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conversazione con Guri Vesaas

Sara Culeddu

LEA : Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente, 01 December 2016, Vol.5, pp.65-74

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1824-4920 ; E-ISSN: 1824-484X ; DOI: 10.13128/LEA-1824-484x-20023

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...