skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media-State Relations in Emerging Democracies

Moretti, Anthony

Journalism and Mass Communication Quarterly, Vol.93(3), pp.701-702 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10776990 ; E-ISSN: 2161430X ; DOI: 10.1177/1077699016659075m

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Media-State Relations in Emerging Democracies by Adrian Hadland

Moretti, Anthony

Journalism & Mass Communication Quarterly, September 2016, Vol.93(3), pp.701-702 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: 10.1177/1077699016659075m

Toàn văn không sẵn có

3
Book Review: Media-State Relations in Emerging Democracies by Adrian Hadland (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Media-State Relations in Emerging Democracies by Adrian Hadland (Book review)

Moretti, Anthony

Journalism & Mass Communication Quarterly, 09/2016, Vol.93(3), pp.701-702 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1077-6990 ; E-ISSN: 2161-430X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1077699016659075m

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...