skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Developments of the MetaCrop Information System for Facilitating Systems Biological Approaches

Hippe, Klaus ; Colmsee, Christian ; Czauderna, Tobias ; Grafahrend-Belau, Eva ; Junker, Bjoern H. ; Klukas, Christian ; Scholz, Uwe ; Schreiber, Falk ; Weise, Stephan; Bielefeld University Library; Bielefeld University; BieColl; publikationsdienste.ub@uni-bielefeld.de; Applied Computer Science, Faculty of Technology, Bielefeld University, Germany

DataCite

DOI: 10.2390/biecoll-jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

2
Novel Developments of the MetaCrop Information System for Facilitating Systems Biological Approaches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Developments of the MetaCrop Information System for Facilitating Systems Biological Approaches

Hippe, Klaus ; Colmsee, Christian ; Czauderna, Tobias ; Grafahrend-Belau, Eva ; Junker, Björn H. ; Klukas, Christian ; Scholz, Uwe ; Schreiber, Falk ; Weise, Stephan

Journal of Integrative Bioinformatics, 12/1/2010, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter (via CrossRef)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel developments of the MetaCrop information system for facilitating systems biological approaches

Hippe, Klaus ; Colmsee, Christian ; Czauderna, Tobias ; Grafahrend-Belau, Eva ; Junker, Björn H ; Klukas, Christian ; Scholz, Uwe ; Schreiber, Falk ; Weise, Stephan

Journal of integrative bioinformatics, 25 March 2010, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1613-4516 ; PMID: 20375443 Version:1 ; DOI: 10.2390/biecoll-jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Developments of the MetaCrop Information System for Facilitating Systems Biological Approaches

Hippe Klaus ; Colmsee Christian ; Czauderna Tobias ; Grafahrend-Belau Eva ; Junker Björn H ; Klukas Christian ; Scholz Uwe ; Schreiber Falk ; Weise Stephan

Journal of Integrative Bioinformatics, 01 December 2010, Vol.7(3), pp.147-155 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1613-4516 ; DOI: 10.1515/jib-2010-125

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...