skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Creation of a Theoretical Framework for Avatar Creation and Revision

Beck, Dennis ; Murphy, Cheryl

International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 2014, Vol.5(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

IGI Global

ISSN: 1947-8518 ; DOI: 10.4018/IJVPLE.2014070101

Toàn văn không sẵn có

2
The Creation of a Theoretical Framework for Avatar Creation and Revision
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Creation of a Theoretical Framework for Avatar Creation and Revision

Beck, Dennis ; Murphy, Cheryl

International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 07/2014, Vol.5(3), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1947-8518 ; E-ISSN: 1947-8526 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4018/IJVPLE.2014070101

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Creation of a Theoretical Framework for Avatar Creation and Revision

Beck, Dennis ; Murphy, Cheryl

International Journal of Virtual and Personal Learning Environments, 2014, Vol.5(3), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 1947-8518 ; E-ISSN: 1947-8526 ; DOI: 10.4018/IJVPLE.2014070101

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...