skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation des fonctions cognitives et de la glycémie lors de l’exercice physique durant le jeûne du mois de Ramadan

Lotfi, S ; Madani, M ; Tazi, A ; Boumahmaza, M ; Talbi, M

Revue Neurologique, 2010, Vol.166(8), pp.721-726 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0035-3787 ; DOI: 10.1016/j.neurol.2010.01.016

Toàn văn sẵn có

2
Variation des fonctions cognitives et de la glycémie lors de l’exercice physique durant le jeûne du mois de Ramadan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation des fonctions cognitives et de la glycémie lors de l’exercice physique durant le jeûne du mois de Ramadan

Lotfi, S. ; Madani, M. ; Tazi, A. ; Boumahmaza, M. ; Talbi, M.

Revue Neurologique, 8/2010, Vol.166(8-9), pp.721-726 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00353787 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neurol.2010.01.016

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation des fonctions cognitives et de la glycémie lors de l'exercice physique durant le jeûne du mois de Ramadan.
Variation of cognitive functions and glycemia during physical exercise in Ramadan fasting

Lotfi, S ; Madani, M ; Tazi, A ; Boumahmaza, M ; Talbi, M

Revue neurologique, 2010, Vol.166(8-9), pp.721-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0035-3787 ; PMID: 20299068 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neurol.2010.01.016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...