skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing

Starke, Sandra Dorothee ; Baber, Chris

PloS one, 2017, Vol.12(5), pp.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28542581 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing.(Research Article)(Report)

Starke, Sandra Dorothee ; Baber, Chris

PLoS ONE, May 25, 2017, Vol.12(5), p.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing.(Research Article)(Report)

Starke, Sandra Dorothee ; Baber, Chris

PLoS ONE, May 25, 2017, Vol.12(5), p.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing

Starke, Sandra Dorothee ; Baber, Chris; Balasubramaniam, Ramesh (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188 ; PMCID: 5444785 ; PMID: 28542581

Toàn văn sẵn có

5
Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing

Starke, Sandra Dorothee ; Baber, Chris; Balasubramaniam, Ramesh

PLOS ONE, 5/25/2017, Vol.12(5), p.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing

Sandra Dorothee Starke ; Chris Baber

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(5), p.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spontaneous bimanual independence during parallel tapping and sawing

Starke, Sandra ; Baber, Chris

PLoS One, May 2017, p.e0178188 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0178188

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...