skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of food stamp participation using qualitative choice models

Capps , O. Jr. ; Kramer , R.A.

American journal of agricultural economics, 1985, Vol.67(1), pp.49-59 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of food stamp participation using qualitative choice models

Capps, Oral Jr. ; Kramer, Randall A.

American Journal of Agricultural Economics, Feb, 1985, Vol.67(1), p.49(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of food stamp participation using qualitative choice models

Capps Jr. , Oral; Kramer, Randall A

American journal of agricultural economics, 1985, Vol.67(1), pp. 49-59 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-9092

Toàn văn sẵn có

4
Analysis of Food Stamp Participation Using Qualitative Choice Models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Food Stamp Participation Using Qualitative Choice Models

Capps, Oral ; Kramer, Randall A.

American Journal of Agricultural Economics, 02/1985, Vol.67(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00029092 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1240823

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...