skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Health Regulations (2005): taking stock

Nuttall, Isabelle

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2014, Vol.92(5), pp.310 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 24839316 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138990

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Health Regulations (2005): taking stock

Nuttall, Isabelle

Bulletin of the World Health Organization, 01 May 2014, Vol.92(5), pp.310-310 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138990

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International health regulations (2005): taking stock.(Editorial)

Nuttall, Isabelle

Bulletin of the World Health Organization, May, 2014, Vol.92(5), p.310(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International health regulations (2005): taking stock.(Editorial)

Nuttall, Isabelle

Bulletin of the World Health Organization, May, 2014, Vol.92(5), p.310(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

5
International Health Regulations (2005): taking stock
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Health Regulations (2005): taking stock

Nuttall, Isabelle

Bulletin of the World Health Organization, 05/01/2014, Vol.92(5), pp.310-310 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.138990

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Health Regulations (2005): taking stock

Nuttall, Isabelle

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, May 2014, p.310 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.138990

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...