skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets

Varoquaux, Gaël ; Sadaghiani, Sepideh ; Pinel, Philippe ; Kleinschmidt, Andreas ; Poline, Jean-Baptiste ; Thirion, Bertrand; Varoquaux, Gaël (Editor)

NeuroImage, 15 May 2010, Vol.51(1), pp.288-99 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.02.010

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets.(Report)

Varoquaux, G. ; Sadaghiani, S. ; Pinel, P. ; Kleinschmidt, A. ; Poline, J. B. ; Thirion, B.

Neuroimage, May 15, 2010, Vol.51(1), p.288(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

3
A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets

Varoquaux, G. ; Sadaghiani, S. ; Pinel, P. ; Kleinschmidt, A. ; Poline, J.B. ; Thirion, B.

NeuroImage, 05/2010, Vol.51(1), pp.288-299 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.02.010

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets

Varoquaux, G ; Sadaghiani, S ; Pinel, P ; Kleinschmidt, A ; Poline, J.B ; Thirion, B

NeuroImage, 15 May 2010, Vol.51(1), pp.288-299 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.02.010

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets

Varoquaux, G ; Sadaghiani, S ; Pinel, P ; Kleinschmidt, A ; Poline, J B ; Thirion, B

NeuroImage, 15 May 2010, Vol.51(1), pp.288-99 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9572 ; PMID: 20153834 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.02.010

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets

Varoquaux, G. ; Sadaghiani, S. ; Pinel, P. ; Kleinschmidt, A. ; Poline, J. B. ; Thirion, B.

NeuroImage 2010;51(1):288-99 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1006.2300

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A group model for stable multi-subject ICA on fMRI datasets

Varoquaux, G ; Sadaghiani, S ; Pinel, P ; Kleinschmidt, A ; Poline, J ; Thirion, B; Thirion, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 11, 2010 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1016/j.neuroimage.2010.02.010

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...