skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium Phytoextraction Efficiency of Arum (Colocasia antiquorum), Radish (Raphanus sativus L.) and Water Spinach (Ipomoea aquatica) Grown in Hydroponics.(Report)

Kashem, Md. Abul ; Singh, Bal Ram ; Huq, S M Imamul ; Kawai, Shigenao

Water, Air, & Soil Pollution, July, 2008, Vol.192(1-4), p.273(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium Phytoextraction Efficiency of Arum (Colocasia antiquorum), Radish (Raphanus sativus L.) and Water Spinach (Ipomoea aquatica) Grown in Hydroponics

Kashem, Md ; Singh, Bal ; Huq, S ; Kawai, Shigenao

Water, Air and Soil Pollution, Jul 2008, pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9654-7

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium Phytoextraction Efficiency of Arum (Colocasia antiquorum), Radish (Raphanus sativus L.) and Water Spinach (Ipomoea aquatica) Grown in Hydroponics

Kashem , Md. Abul ; Singh , Bal Ram ; Huq , S M Imamul ; Kawai , Shigenao

Water, air, and soil pollution, 2008, Vol.192(1), pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0049-6979

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium Phytoextraction Efficiency of Arum ( Colocasia antiquorum ), Radish ( Raphanus sativus L.) and Water Spinach ( Ipomoea aquatica ) Grown in Hydroponics

Kashem, Md. ; Singh, Bal ; Huq, S ; Kawai, Shigenao

Water, Air, and Soil Pollution, 2008, Vol.192(1), pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-008-9654-7

Toàn văn sẵn có

5
Cadmium Phytoextraction Efficiency of Arum (Colocasia antiquorum), Radish (Raphanus sativus L.) and Water Spinach (Ipomoea aquatica) Grown in Hydroponics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium Phytoextraction Efficiency of Arum (Colocasia antiquorum), Radish (Raphanus sativus L.) and Water Spinach (Ipomoea aquatica) Grown in Hydroponics

Kashem, Md. Abul ; Singh, Bal Ram ; Huq, S M Imamul ; Kawai, Shigenao

Water, Air, and Soil Pollution, 7/2008, Vol.192(1-4), pp.273-279 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-008-9654-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...