skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and complexities in remediation of uranium contaminated soils: A review

Selvakumar, Rajendran ; Ramadoss, Govindarajan ; Mridula P. Menon ; Rajendran, Karuppuli ; Thavamani, Palanisami ; Ravi Naidu ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of Environmental Radioactivity, December 2018, Vol.192, pp.592-603 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0265-931X ; E-ISSN: 1879-1700 ; DOI: 10.1016/j.jenvrad.2018.02.018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and complexities in remediation of uranium contaminated soils: A review.(Report)

Selvakumar, Rajendran ; Ramadoss, Govindarajan ; Mridula P. Menon ; Rajendran, Karuppuli ; Thavamani, Palanisami ; Ravi Naidu ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of Environmental Radioactivity, 2018, Vol.192, p.592 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0265-931X ; DOI: 10.1016/j.jenvrad.2018.02.018

Toàn văn sẵn có

3
Challenges and complexities in remediation of uranium contaminated soils: A review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and complexities in remediation of uranium contaminated soils: A review

Selvakumar, Rajendran ; Ramadoss, Govindarajan ; Mridula P. Menon, Karuppuli ; Rajendran, Palanisami ; Thavamani, Mallavarapu ; Ravi Naidu, Mallavarapu ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of Environmental Radioactivity, 12/2018, Vol.192, C, pp.592-603 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0265931X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.02.018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and complexities in remediation of uranium contaminated soils: A review

Selvakumar, Rajendran ; Ramadoss, Govindarajan ; Mridula P Menon, Karuppuli ; Rajendran, Palanisami ; Thavamani, Mallavarapu ; Ravi Naidu, Mallavarapu ; Megharaj, Mallavarapu

Journal of environmental radioactivity, December 2018, Vol.192, pp.592-603 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1700 ; PMID: 29525111 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvrad.2018.02.018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...