skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?

Angell, Kim ; Huseby, Robert

Political Research Quarterly, June 2017, Vol.70(2), pp.363-373 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: 10.1177/1065912917695188

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should irregular immigrants be (rapidly) enfranchised?(Author abstract)

Angell, Kim ; Huseby, Robert

Political Research Quarterly, 2017, Vol.70(2), pp.363-373 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1065-9129

Toàn văn sẵn có

3
Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?

Angell, Kim ; Huseby, Robert

Political Research Quarterly, 06/2017, Vol.70(2), pp.363-373 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1065912917695188

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?

Angell, Kim ; Huseby, Robert

Angell, Kim Huseby, Robert . Should Irregular Immigrants Be (Rapidly) Enfranchised?. Political research quarterly. 2017, 70(2), 363-373 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1177/1065912917695188

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...