skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Hydrated [Alpha]-[Al.sub.2][O.sub.3] (0001) Surface

Eng, Peter J. ; Trainor, Thomas P. ; Brown, Gordon E. Jr. ; Waychunas, Glenn A. ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L.

Science, May 12, 2000, Vol.288(5468), p.1029 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Hydrated [Alpha]-[Al.sub.2][O.sub.3] (0001) Surface

Eng, Peter J. ; Trainor, Thomas P. ; Brown, Gordon E. Jr. ; Waychunas, Glenn A. ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R. ; Rivers, Mark L.

Science, May 12, 2000, Vol.288(5468), p.1029 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Hydrated -Al2O3 (0001) Surface

Eng, P. J ; Trainor, Thomas P ; Brown, Jr., Gordon E ; Waychunas, Glenn A ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Univ. of Chicago, Il (United States) (Corporate Author)

Science, 12 May 2000, Vol.288(5468) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.288.5468.1029

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the hydrated alpha-Al{sub 2}O{sub 3} (0001) surface

Eng, Peter J ; Trainor, Thomas P ; Brown Jr, Gordon E ; Waychunas, Glenn A ; Newville, Matthew ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Lawrence Berkeley National Lab., Ca (Us) (Corporate Author)

Science, 12 May 2000, Vol.288(5468) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0193-4511

Toàn văn không sẵn có

5
Structure of the Hydrated -Al2O3 (0001) Surface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the Hydrated -Al2O3 (0001) Surface

Eng, P. J.

Science, 5/12/2000, Vol.288(5468), pp.1029-1033 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.288.5468.1029

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the hydrated alpha-Al(2)O(3) (0001) surface

Eng ; Trainor ; Brown ; Waychunas ; Newville ; Sutton ; Rivers

Science (New York, N.Y.), 12 May 2000, Vol.288(5468), pp.1029-33 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 10807569 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...