skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rewards and the evolution of cooperation in public good games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, T. ; Uchida, S.

Biology Letters, 01/01/2014, Vol.10(1), pp.20130903-20130903 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1744-9561 ; E-ISSN: 1744-957X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2013.0903

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi

Biology letters, January 2014, Vol.10(1), pp.20130903 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1744-957X ; PMID: 24478200 Version:1 ; DOI: 10.1098/rsbl.2013.0903

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi

Biology Letters, 2014, 10(1), 20130903 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1310.5520

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rewards and the evolution of cooperation in public good games

Sasaki, Tatsuya ; Uchida, Satoshi; Uchida, Satoshi (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 23, 2016 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1098/rsbl.2013.0903

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...