skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly pathogenic avian influenza outbreak mitigated by seasonal low pathogenic strains: Insights from dynamic modeling.(Report)

Bourouiba, L. ; Teslya, A. ; Wu, J.

Journal of Theoretical Biology, Feb 21, 2011, Vol.271(1), p.181(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-5193

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly pathogenic avian influenza outbreak mitigated by seasonal low pathogenic strains: Insights from dynamic modeling

Bourouiba , L. ; Teslya , A. ; Wu , J.

Journal of theoretical biology, 2011, Vol.271(1), pp.181-201 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0022-5193

Toàn văn sẵn có

3
Highly pathogenic avian influenza outbreak mitigated by seasonal low pathogenic strains: Insights from dynamic modeling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly pathogenic avian influenza outbreak mitigated by seasonal low pathogenic strains: Insights from dynamic modeling

Bourouiba, L. ; Teslya, A. ; Wu, J.

Journal of Theoretical Biology, 2/2011, Vol.271(1), pp.181-201 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00225193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2010.11.013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly pathogenic avian influenza outbreak mitigated by seasonal low pathogenic strains: Insights from dynamic modeling

Bourouiba, L ; Teslya, A ; Wu, J

Journal of Theoretical Biology, 2011, Vol.271(1), pp.181-201 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2010.11.013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly pathogenic avian influenza outbreak mitigated by seasonal low pathogenic strains: insights from dynamic modeling

Bourouiba, L ; Teslya, A ; Wu, J

Journal of theoretical biology, 21 February 2011, Vol.271(1), pp.181-201 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8541 ; PMID: 21146544 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2010.11.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...