skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual body recognition in a prosopagnosic patient.(Report)

Moro, V. ; Pernigo, S. ; Avesani, R. ; Bulgarelli, C. ; Urgesi, C. ; Candidi, M. ; Aglioti, S. M.

Neuropsychologia, Jan, 2012, Vol.50(1), p.104(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual body recognition in a prosopagnosic patient

Moro, V ; Pernigo, S ; Avesani, R ; Bulgarelli, C ; Urgesi, C ; Candidi, M ; Aglioti, S.M

Neuropsychologia, 2012, Vol.50(1), pp.104-117 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

3
Visual body recognition in a prosopagnosic patient
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual body recognition in a prosopagnosic patient

Moro, V. ; Pernigo, S. ; Avesani, R. ; Bulgarelli, C. ; Urgesi, C. ; Candidi, M. ; Aglioti, S.M.

Neuropsychologia, 01/2012, Vol.50(1), pp.104-117 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual body recognition in a prosopagnosic patient

Moro, V ; Pernigo, S ; Avesani, R ; Bulgarelli, C ; Urgesi, C ; Candidi, M ; Aglioti, S M

Neuropsychologia, January 2012, Vol.50(1), pp.104-17 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 22100721 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2011.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...