skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Walking Corsi Test et analyse des stratégies de résolution de problème : intérêt dans la détection de sujets MCI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking Corsi Test et analyse des stratégies de résolution de problème : intérêt dans la détection de sujets MCI

Perrochon, A. ; Kemoun, G. ; Watelain, E. ; Berthoz, A.

Neurophysiologie Clinique/Clinical Neurophysiology, 12/2012, Vol.42(6), p.406 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09877053 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neucli.2012.09.062

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Walking Corsi Test et analyse des stratégies de résolution de problème : intérêt dans la détection de sujets MCI

Perrochon, A ; Kemoun, G ; Watelain, E ; Berthoz, A

Neurophysiologie Clinique / Clinical Neurophysiology, December 2012, Vol.42(6), pp.406-406 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0987-7053 ; E-ISSN: 1769-7131 ; DOI: 10.1016/j.neucli.2012.09.062

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...