skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last East German and the Memory of the German Democratic Republic

Mcadams, A. James

German Politics & Society, 1 April 2010, Vol.28(1 (94)), pp.30-41 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10450300 ; E-ISSN: 15585441

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The last East German and the memory of the German Democratic Republic.(Interview)(Company overview)

Mcadams, A. James

German Politics and Society, Spring, 2010, Vol.28(1), p.30(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1045-0300

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last East German and the Memory of the German Democratic Republic

Mcadams, A. James

German Politics & Society, 2010, Vol.28(1), pp.30-41 [Tạp chí có phản biện]

Berghahn Journals (IngentaConnect)

ISSN: 1045-0300

Toàn văn sẵn có

4
The Last East German and the Memory of the German Democratic Republic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last East German and the Memory of the German Democratic Republic

Mcadams, A. James

German Politics and Society, 01/1/2010, Vol.28(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1045-0300 ; E-ISSN: 1558-5441 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3167/gps.2010.280103

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE LAST EAST GERMAN AND THE MEMORY OF THE GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

Mcadams, A

German Politics and Society, Spring 2010, Vol.28(1), pp.30-41 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10450300 ; E-ISSN: 15585441 ; DOI: 10.3167/gps.2010.280103

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...