skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RockMelt: research degrading to 'desearch'.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Feb, 2011, Vol.28(2), p.26(1)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RockMelt: research degrading to 'desearch'.(REDEFINING SEARCH)

Arnold, Stephen E.

Information Today, Feb, 2011, Vol.28(2), p.26(1)

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 8755-6286

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RockMelt: Research Degrading to 'Desearch'

Arnold, Stephen

Information Today, Feb 2011, Vol.28(2), p.26

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 87556286 ; E-ISSN: 21690340

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...