skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

[TRIP13.sup.PCH-2] promotes Mad2 localization to unattached kinetochores in the spindle checkpoint response.(Author abstract)

Nelson, Christian R. ; Hwang, Tom ; Chen, Pin-Hsi ; Bhalla, Needhi

The Journal of Cell Biology, Nov 9, 2015, Vol.211(3), p.503(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9525 ; DOI: 10.1083/jcb.201505114

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRIP13 PCH-2 promotes Mad2 localization to unattached kinetochores in the spindle checkpoint response

Nelson, Christian R ; Hwang, Tom ; Chen, Pin-Hsi ; Bhalla, Needhi

The Journal of Cell Biology, 2015, Vol.211(3), p.503-516 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; DOI: 10.1083/jcb.201505114 ; PMCID: 4639874 ; PMID: 26527744

Toàn văn sẵn có

3
TRIP13 PCH-2 promotes Mad2 localization to unattached kinetochores in the spindle checkpoint response
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRIP13 PCH-2 promotes Mad2 localization to unattached kinetochores in the spindle checkpoint response

Nelson, Christian R. ; Hwang, Tom ; Chen, Pin-Hsi ; Bhalla, Needhi

The Journal of Cell Biology, 11/09/2015, Vol.211(3), pp.503-516 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9525 ; E-ISSN: 1540-8140 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1083/jcb.201505114

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRIP13PCH-2 promotes Mad2 localization to unattached kinetochores in the spindle checkpoint response

Nelson, Christian R ; Hwang, Tom ; Chen, Pin-Hsi ; Bhalla, Needhi

The Journal of cell biology, 09 November 2015, Vol.211(3), pp.503-16 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1540-8140 ; PMID: 26527744 Version:1 ; DOI: 10.1083/jcb.201505114

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...