skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors Ba[Fe.sub.2][As.sub.2].(PHYSICS)(Report)(Author abstract)

Wu, J. J. ; Lin, Jung - Fu ; Wang, X. C. ; Liu, Q. Q. ; Zhu, J. L. ; Xiao, Y. M. ; Chow, P. ; Jin, Changqing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 22, 2013, Vol.110(43), p.17263(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors BaFe 2 As 2

Wu, J. J. ; Lin, Jung-Fu ; Wang, X. C. ; Liu, Q. Q. ; Zhu, J. L. ; Xiao, Y. M. ; Chow, P. ; Jin, Changqing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 October 2013, Vol.110(43), pp.17263-17266 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors BaFe₂As₂

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Vol.110(43), pp.17263-17266 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors BaFe 2 As 2

Wu, J. J. ; Lin, Jung-Fu ; Wang, X. C. ; Liu, Q. Q. ; Zhu, J. L. ; Xiao, Y. M. ; Chow, P. ; Jin, Changqing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 October 2013, Vol.110(43), pp.17263-17266 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors BaFe2As2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors BaFe2As2

Wu, J. J. ; Lin, J.-F. ; Wang, X. C. ; Liu, Q. Q. ; Zhu, J. L. ; Xiao, Y. M. ; Chow, P. ; Jin, C.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/22/2013, Vol.110(43), pp.17263-17266 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1310286110

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure-decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron-based 122 superconductors BaFe2As2

Wu, J J ; Lin, Jung-Fu ; Wang, X C ; Liu, Q Q ; Zhu, J L ; Xiao, Y M ; Chow, P ; Jin, Changqing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 October 2013, Vol.110(43), pp.17263-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 24101468 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1310286110

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron based 122 superconductors BaFe2As2

Wu, Junjie ; Lin, Jungfu ; Wang, Xiancheng ; Liu, Qingqing ; Zhu, Jinglong ; Xiao, Yuming ; Chow, Paul ; Jin, Changqing

PNAS 110, 17263~66(2013) [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1402.4086

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pressure decoupled magnetic and structural transitions of the parent compound of iron based 122 superconductors BaFe2As2

Wu, Junjie ; Lin, Jungfu ; Wang, Xiancheng ; Liu, Qingqing ; Zhu, Jinglong ; Xiao, Yuming ; Chow, Paul ; Jin, Changqing; Jin, Changqing (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 17, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1310286110

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...