skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics

Qu, Ming-Kai ; LI, Wei-Dong ; Zhang, Chuan-Rong ; Wang, Shan-Qin ; Yang, Yong ; He, Li-Yuan

Pedosphere, 8/2013, Vol.23(4), pp.437-444 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(13)60036-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics

Qu, Ming-Kai ; LI, Wei-Dong ; Zhang, Chuan-Rong ; Wang, Shan-Qin ; Yang, Yong ; He, Li-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.437-444 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60036-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...