skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektiven der hinteren lamellaren Keratoplastik; Auf der Suche nach der perfekten Lamelle.(Report)

Heinzelmann, S. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, Sept, 2011, Vol.108(9), p.825(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0941-293X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektiven der hinteren lamellären Keratoplastik
Perspectives of posterior lamellar keratoplasty

Heinzelmann, S. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2011, Vol.108(9), pp.825-832 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-011-2330-0

Toàn văn sẵn có

3
Perspektiven der hinteren lamellären Keratoplastik: Auf der Suche nach der perfekten Lamelle: In search of the perfect lamella
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektiven der hinteren lamellären Keratoplastik: Auf der Suche nach der perfekten Lamelle: In search of the perfect lamella

Heinzelmann, S. ; Maier, P. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 9/2011, Vol.108(9), pp.825-832 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00347-011-2330-0

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspektiven der hinteren lamellären Keratoplastik. Auf der Suche nach der perfekten Lamelle.
Perspectives of posterior lamellar keratoplasty. In search of the perfect lamella

Heinzelmann, S ; Maier, P ; Reinhard, T

Der Ophthalmologe : Zeitschrift der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft, September 2011, Vol.108(9), pp.825-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1433-0423 ; PMID: 21909870 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00347-011-2330-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...