skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility-Aware Interference Avoidance Scheme for Vehicular WLANs

Laihyuk Park ; Woongsoo Na ; Gunwoo Lee ; Chang Ha Lee ; Chang Yun Park ; Yong Soo Cho ; Sungrae Cho

KSII Transactions on Internet and Information Systems(TIIS), December 2011, Vol.5(12), pp.2272-2293 [Tạp chí có phản biện]

DBpia - 디비피아 (Nurimedia)

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility-aware interference avoidance scheme for vehicular WLANs.(Report)

Park, Laihyuk ; Na, Woongsoo ; Lee, Gunwoo ; Lee, Chang Ha ; Park, Chang Yun ; Cho, Yong Soo ; Cho, Sungrae

KSII Transactions on Internet and Information Systems, Dec, 2011, Vol.5(12), p.2272(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1976-7277

Toàn văn không sẵn có

3
Mobility-Aware Interference Avoidance Scheme for Vehicular WLANs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobility-Aware Interference Avoidance Scheme for Vehicular WLANs

Park, Laihyuk

KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2011 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 19767277 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3837/tiis.2011.12.001

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...