skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, October 2012, Vol.27(9), pp.1025-1034 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2012.06.003

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, Oct, 2012, Vol.27(9), p.1025(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0923-5965

Truy cập trực tuyến

3
Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matrix encoding for data hiding using multilayer video coding and transcoding solutions

Shanableh, Tamer

Signal Processing: Image Communication, 10/2012, Vol.27(9), pp.1025-1034 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09235965 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.image.2012.06.003

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...