skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Lip Products - A Cause for Concern?

Brown, Valerie J

Environmental Health Perspectives, 2013, Vol.121(6), p.a196-a196 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: 10.1289/ehp.121-a196 ; PMCID: 3672926 ; PMID: 23732812

Toàn văn sẵn có

2
Metals in Lip Products - A Cause for Concern?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Lip Products - A Cause for Concern?

Brown, Valerie J.

Environmental Health Perspectives, 06/2013, Vol.121(6) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.121-a196

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in lip products: a cause for concern?(News / Science Selections)

Brown, Valerie J.

Environmental Health Perspectives, June, 2013, Vol.121(6), p.A196 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.121-a196.

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in lip products: a cause for concern?(News / Science Selections)

Brown, Valerie J.

Environmental Health Perspectives, 2013, Vol.121(6), p.A196 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.121-a196.

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Lip Products: A Cause for Concern?

Brown, Valerie

Environmental Health Perspectives (Online), Jun 2013, Vol.121(6), p.A196 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 15529924 ; DOI: 10.1289/ehp.121-a196

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in lip products: a cause for concern?

Brown, Valerie J

Environmental health perspectives, June 2013, Vol.121(6), pp.A196 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-9924 ; PMID: 23732812 Version:1 ; DOI: 10.1289/ehp.121-a196

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...