skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Reirdit on ane riche roche beside ane riveir": Martial Landscape and James IV of Scotland in The Knightly Tale of Golagros and Gawane.(Report)

Bovaird - Abbo, Kristin L.

Neophilologus: An International Journal of Modern and Mediaeval Language and Literature, Oct, 2014, Vol.98(4), p.675(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-2677

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Reirdit on ane riche roche beside ane riveir”: Martial Landscape and James IV of Scotland in The Knightly Tale of Golagros and Gawane

Bovaird-Abbo, Kristin

Neophilologus, 2014, Vol.98(4), pp.675-688 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0028-2677 ; E-ISSN: 1572-8668 ; DOI: 10.1007/s11061-014-9377-5

Toàn văn sẵn có

3
“Reirdit on ane riche roche beside ane riveir”: Martial Landscape and James IV of Scotland in The Knightly Tale of Golagros and Gawane
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Reirdit on ane riche roche beside ane riveir”: Martial Landscape and James IV of Scotland in The Knightly Tale of Golagros and Gawane

Bovaird-Abbo, Kristin L.

Neophilologus, 10/2014, Vol.98(4), pp.675-688 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0028-2677 ; E-ISSN: 1572-8668 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11061-014-9377-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...