skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing an “experience framework” for an evidence-based information literacy educational intervention

Forster, Marc

Journal of Documentation, 2016, Vol.72(2), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/JD-06-2015-0077

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing an “experience framework” for an evidence-based information literacy educational intervention

Forster, Marc

Journal of Documentation, 14 March 2016, Vol.72(2), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/JD-06-2015-0077

Toàn văn không sẵn có

3
Developing an “experience framework” for an evidence-based information literacy educational intervention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing an “experience framework” for an evidence-based information literacy educational intervention

Forster, Marc

Journal of Documentation, 03/14/2016, Vol.72(2), pp.306-320 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-0418 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/JD-06-2015-0077

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...