skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the 3He(e,e'p)pn reaction at high missing energies and momenta

Benmokhtar, F; Benmokhtar, F (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2005 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.082305

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measurement of the 3He(e,e'p)pn reaction at high missing energies and momenta

Benmokhtar, F.

Phys.Rev.Lett.94:082305,2005 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: nucl-ex/0408015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...