skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia (Impact of Direct MALDI-TOF on Blood Cultures)

Vlek, Anne L. M ; Bonten, Marc J. M ; Boel, C. H. Edwin; Doherty, T. Mark (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e32589 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia

Vlek, Anne L. M ; Bonten, Marc J. M ; Boel, C. H. Edwin; Doherty, T. Mark (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589 ; PMCID: 3306318 ; PMID: 22438880

Toàn văn sẵn có

3
Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia

Vlek, Anne L. M. ; Bonten, Marc J. M. ; Boel, C. H. Edwin; Doherty, T. Mark

PLoS ONE, 3/16/2012, Vol.7(3), p.e32589 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia.(Research Article)

Vlek, Anne L. M. ; Bonten, Marc J. M. ; Boel, C. H. Edwin

PLoS ONE, March 16, 2012, Vol.7(3), p.e32589 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia.(Research Article)

Vlek, Anne L. M. ; Bonten, Marc J. M. ; Boel, C. H. Edwin

PLoS ONE, March 16, 2012, Vol.7(3), p.e32589 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry improves appropriateness of antibiotic treatment of bacteremia

Vlek, Anne L M ; Bonten, Marc J M ; Boel, C H Edwin

PloS one, 2012, Vol.7(3), pp.e32589 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22438880 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry improves appropriateness of antibiotic treatment of bacteremia

Anne L M Vlek ; Marc J M Bonten ; C H Edwin Boel

PLoS ONE, 01 January 2012, Vol.7(3), p.e32589 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry Improves Appropriateness of Antibiotic Treatment of Bacteremia

Vlek, Anne ; Bonten, Marc ; Boel, C

PLoS One, Mar 2012, p.e32589 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032589

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...